KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIA Z RODO

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (dalej MROT), Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest organizowanie i dokumentowanie działalności statutowej MROT,
3. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o wydarzeniach oraz organizowanych akcjach na terenie województwa mazowieckiego (Newsletter MROT),
4. posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim,
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostaje wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych – Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 27, tel/: 22/877-20-10, e-mail: biuro@mrot.pl, numer KRS 0000260657, w celu organizowania i dokumentowania działalności statutowej MROT, polegającej na promowaniu Województwa Mazowieckiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Facebook